Lesson 1 — A partition-free house

This lesson is based on a news article from VN Express: Nhà ống không vách ngăn

Hardest 20 words with English translations:

 1. giải pháp – solution
 2. dỡ bỏ – remove
 3. ngăn cách – separate
 4. rộng rãi – spacious
 5. thông thoáng – well-ventilated
 6. diện tích – area
 7. xuống cấp – deteriorate
 8. vấn đề – issue
 9. bí bách – cramped
 10. thiếu ánh sáng – lack of light
 11. cải tạo – renovate
 12. kỷ niệm – memories
 13. khảo sát – survey
 14. phần khung – frame
 15. chịu lực – load-bearing
 16. lợp mái – roof covering
 17. tiếp cận – access
 18. đổi vị trí – change the position
 19. loại bỏ – remove
 20. tràn nhiều – overflow with

Grammar rules:

 1. Word order in Vietnamese: In Vietnamese, the basic word order is subject-verb-object (SVO), similar to English. However, Vietnamese is a flexible language, and word order can be rearranged for emphasis or to convey different meanings.
 2. Verb tense in Vietnamese: Vietnamese verbs are not conjugated for tense. Instead, auxiliary words and phrases are used to indicate time reference. Context and adverbs are crucial in determining the tense of a sentence.
 3. Demonstrative pronouns in Vietnamese: Demonstrative pronouns in Vietnamese include “này” (this), “đó” (that), and “kia” (that over there). They are used to point out specific objects or people in relation to the speaker.

Grammar Exercise 1: Word Order Rearrange the following words to form grammatically correct sentences in Vietnamese.

 1. cô gái / một ngôi nhà / mới / độc thân / có / quyết định / để / cải tạo / lại
 2. nhà / ánh sáng / không gian / sinh hoạt / và / thông thoáng / rộng rãi / khiến / tường / được / ngôi / nhà / được / giúp / bỏ / các
 3. sử dụng / công trình / gặp / nhiều / 20 năm / bị / và / vấn đề / như / xuống cấp / như / như / không gian / bí bách / thiếu / ánh sáng

Grammar Exercise 2: Verb Tense Complete the following sentences with the correct verb tense in Vietnamese.

 1. Hôm qua, tôi (đi) ___ ra khỏi nhà.
 2. Anh ấy (mua) ___ một chiếc xe mới.
 3. Chúng tôi (học) ___ tiếng Việt trong một năm.

Grammar Exercise 3: Demonstrative Pronouns Choose the correct demonstrative pronoun (này, đó, or kia) to complete each sentence.

 1. Bức tranh ___ là của tôi.
 2. Con chó ___ chạy qua đó là của hàng xóm.
 3. Cái áo ___ rất đẹp.

Comprehension Exercise: Answer the following questions in Vietnamese based on the provided text.

 1. Ngôi nhà nằm ở đâu?
 2. Vì sao chủ sở hữu quyết định cải tạo lại ngôi nhà?
 3. Nhóm kiến trúc sư đã thay thế gì để cải tạo ngôi nhà?
 4. Ngôi nhà sau khi cải tạo trở nên rộng rãi và thoáng mát như thế nào?
 5. Điểm nhấn của công trình là gì?