Les nombres (số)

De 1 à 21:

 1. một
 2. hai
 3. ba
 4. bốn
 5. năm
 6. sáu
 7. bảy
 8. tám
 9. chín
 10. mười
 11. mười một
 12. mười hai
 13. mười ba
 14. mười bốn
 15. mười lăm
 16. mười sáu
 17. mười bảy
 18. mười tám
 19. mười chín
 20. hai mươi
 21. hai mươi mt

Autres:

0 : không
100 : một trăm
101 : một trăm một
1 000 : một ngàn
1 000 000 (un millon) : một triệu
1 000 000 000 (un milliard) : một tỷ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *