VN pod101 lesson 4: Hanoi

These are my learning notes from VietnamesePod101.com lesson 4.1.

Vocabulary

Make a list of unfamiliar words from the text and look up their meanings in a Vietnamese-English dictionary.
Create flashcards with the Vietnamese words on one side and their English translations on the other. Review them regularly to reinforce your memory.

 • ước thính: to estimate (một con số ước thính: an estimated figure)
 • sinh sống (trong khu vực đô thị): to settle, to live (in the metropolitan area)
 • ngày thành lập chính thức: official establishment day
 • cách: to be separate, to be distant by…
 • Năm 2010 đánh đấu kỷ niệm: 2010 mark the anniversary
 • điểm đến: destination (point arrive)
 • hấp dẫn: attractive
 • lịch sử nền văn hoá Hà Nội: the history of Hanoi culture (“nền” means “background” but is attached to “văn hoá”)
 • xa xưa: ancient times
 • nhà sử học: historians
 • khá: rather
 • độc đáo: unique
 • điểm hoà nhập: melting pot point (or merging point)
 • lối kiến trúc: architectural style/way
 • tăng lên gấp bốn: quadrupled
 • tăng lên gấp đôi: doubled
 • một đợt mở rộng hành chính: an administrative expansion
 • ban hành: to promulgate (or to issue)
 • nhắm: aim (with the purpose of)
 • giải quyết: handle (solve)
 • tình trạng: the situation (the status)
 • giao thông ùn tắc: traffic congestion
 • trong khu vực trung tâm thành phố: in the downtown area

Reading Comprehension:

Read the text aloud to improve your pronunciation and fluency. After reading, summarize each paragraph in Vietnamese, focusing on key points.

My version

ok ok I was a bit fast and did not make enough effort 🙈

Mac du Hà Nội là Thành Phố sô 2 cửa nước Việt Nam về dăn số, nó là đổ thị cửa nước Việt Nam. Thanh phố lan nhất cửa Việt Nam là Saigon, hay con gọi về tên goi mơi là Thanh Phố Ho Chi Minh.

Con song Hông băng qua Hà Nội. Hương dãn dù lịch cửa người viết khen thanh phố là một tron nhung điẻm đến hấp dẫn trên thế giới. Thành phố cúng khá độc đáo vì nó là điểm hoà nhập cửa 3 lôi kiến trúc: Pháp, Trung Quoc và Nga.

Lịch sư nên van hoa cửa Hà Nội rất cũ. Nhưng mà trúc khi 200 năm trúc Công Nguyen, các nhà sử học chưa được tìm nhièu thông tin.

Tai Hà Nọi cũng có một nơi rất phổ biến là Lăng Hồ Chí Minh.

Corrected summary (Chat GPT)

“Mặc dù Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam và có dân số khoảng 6,5 triệu người sinh sống trong khu vực đô thị”

Bạn đã đưa ra hai sai sót ở câu này.

 • Đầu tiên, “sô 2 cửa” không chính xác, nên ta nên sửa thành “thành phố số hai” để diễn đạt Hà Nội là thành phố lớn thứ hai của Việt Nam sau thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thứ hai, từ “đổ thị” không đúng văn phong, chúng ta nên sửa thành “thủ đô” hoặc “đô thị” để diễn đạt ý đúng.

Tiếp theo, “Thanh phố lan nhất cửa Việt Nam” không rõ nghĩa, chúng ta cần sửa lại thành “thành phố lớn nhất của Việt Nam.”

“Hay con gọi về tên goi mơi là Thanh Phố Ho Chi Minh” cũng chứa lỗi về chính tả, cần sửa thành “hay còn gọi với tên gọi cũ là Sài Gòn.

Câu tiếp theo, “Con song Hông băng qua Hà Nội” đúng, không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, cần sửa “Hương dãn dù lịch cửa người viết khen thanh phố là một tron nhung điẻm đến hấp dẫn trên thế giới” thành “Trongng dn du lịch ca mình, Frommer đã gọi thành phố là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới,” để diễn đạt rõ ràng và chính xác hơn.

Câu sau, “Thành phố cúng khá độc đáo vì nó là điểm hoà nhập cửa 3 lôi kiến trúc: Pháp, Trung Quoc và Nga” cũng chứa một số sai sót chính tả. Cần sửa lại thành “Thành phố cũng khá độc đáo vì nó là điểm hòa nhập ca ba lối kiến trúc: Pháp, Trung Quốc và Nga.”

Đoạn tiếp theo không có vấn đề gì, bạn đã trình bày chính xác về lịch sử văn hóa của Hà Nội.

Cuối cùng, câu “Tai Hà Nọi cũng có một nơi rất phổ biến là Lăng Hồ Chí Minh” cần sửa thành “Tại Hà Ni cũng có một nơi rất phổ biến là Lăng Hồ Chí Minh” để chính tả đúng.


Write down questions in Vietnamese based on the content of the text. Then, try to answer those questions in full sentences.

 • What is the population of Ha Noi?
 • What is the distance between Ha Noi and the biggest city in Viet Nam?
 • Why was Ha Noi extended?
 • What quadrupled after the administrative extension of Ha Noi?
 • What is probably the most popular place to visit in Ha Noi?
 • What kind of tree can we find near Ho Chi Minh’s mausoleum?
 • After what events was the independence of Viet Nam declared? In what year?
 • Dân số của khu vực đô thị Hà Nội được ước tính là bao nhiêu người?
  Dân số của Hà Nội được ước tính vào khoảng 6.5 triệu người sinh sống trong khu vực đô thị.
 • Cách từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh khoảng bao nhiêu ki-lô-mét?
  Cách từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh khoảng 1600 ki-lô-mét vì một dặm là 1,6 ki-lô-mét.
 • Tại sao thành phố Hà Nội đã có quyết định mở rộng?
  Quyết định mở rộng được ban hành nhằm giải quyết tình trạng giao thông ùn tắc trong khu vực trung tâm của thành phố.
 • Sau cuộc mở rộng hành chính của Hà Nội, thành phố đã thay đổi như thế nào?
  Sau cuộc mở rộng hành chính của Hà Nội, diện tích của thành phố đã được tăng lên gấp bốn và dân số tăng lên gấp đôi.
 • Nơi phổ biến nhất tại Hà Nội là nơi nào?
  Có lẽ nơi phổ biến nhất tại Hà Nội là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Vương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, có loại cây gì?
  Trông vườn này có một bộ sưu tập cây và cây cảnh đặc sắc.
 • Sau những sự kiện gì, Việt Nam đạt được độc lập? Vào năm nào?
  Việt Nam đã được độc lập sau khi ách thống trị của Nhật Bản vào năm 1945, tại cuối Chiến tranh thế giới thứ hai.

Sentence Structure and Grammar:

Pick random sentences from the text and rewrite them in different moods (interrogative, imperative, conditional).
Practice turning affirmative sentences into negative ones and vice versa.
Identify different sentence patterns in the text and create your own sentences using those patterns.

Imperative

To form the imperative form in Vietnamese, you usually use the verb stem, which is the base form of the verb without any tense markers. Here are a few examples of how imperative sentences are used in Vietnamese:

 1. Affirmative:
  • Hãy ăn cơm. (Please eat rice.)
  • Đi ngủ sớm. (Go to sleep early.)
  • Mở cửa ra. (Open the door.)
 2. Negative:
  • Đừng chạy nhanh. (Don’t run fast.)
  • Đừng quên sách ở nhà. (Don’t forget the book at home.)
  • Đừng nói như vậy. (Don’t speak like that.)

Polite imperative 🤗

 1. Add “Xin” (please) before the imperative verb: Adding “Xin” before the imperative verb shows politeness and respect. It’s like saying “please” in English.Example: “Xin hãy đi ngủ.” (Please go to sleep.)
 2. Use the conditional form: Instead of giving a direct command, you can phrase your sentence as a suggestion or a conditional request, which sounds less forceful.Example: “Bạn có thể đi ngủ sớm không?” (Could you go to sleep early?)
 3. Use modal verbs: Incorporate modal verbs like “có thể” (can) or “nên” (should) to make the command sound more like advice or a suggestion rather than a direct order.Example: “Bạn có thể mở cửa không?” (Could you please open the door?)
 4. Use indirect requests: Phrase your request indirectly, using questions or statements that imply what you want without directly commanding it.Example: “Bạn biết cách mở cửa không?” (Do you know how to open the door?)
 5. Polite phrases: Combine the imperative with polite expressions to soften the tone and show respect.Example: “Xin mời bạn mở cửa.” (Would you please open the door?)

Listening Practice:

Find an audio recording or video of someone reading the text in Vietnamese. Listen carefully and try to follow along with the text.
Write down unfamiliar words or phrases you hear and try to understand their meaning from context or by looking them up.

Speaking Practice:

Recite the text from memory, focusing on correct pronunciation and intonation.
Practice describing Hanoi or any other city you know in Vietnamese. Talk about its location, population, history, and famous landmarks.

Translation:

Take a paragraph or a few sentences from the text and translate them into English. Then, translate them back into Vietnamese to check your understanding.

Writing Practice:

Write a short essay or paragraph in Vietnamese about your impressions of Hanoi, using the information from the text and any additional research you do.
Create a travel brochure in Vietnamese about Hanoi, highlighting its attractions and unique features.

Vocabulary Expansion:

Find synonyms and antonyms for the words used in the text.
Learn some common idioms or expressions in Vietnamese and try using them in sentences.