Vocabulary practice

Dialogue Text 48 – Cooking for friends (B1)

www.17-minute-languages.net
 • gọt bút: sharpen a pencil
 • gọt vỏ (trái cây): peel a fruit
 • bạn bè: buddy, friend
 • trải bàn: lay/set the table
 • phân công việc: give the instructions

Dialogue Text 49 – At the football stadium (B1)

www.17-minute-languages.net
 • thay vì…: instead of…
 • sự thách thức: a challenge
 • dánh cho…: intended for…
 • tránh sự thất bại: avoid failure
 • xếp hàng (chờ): to queue, (wait) in line
 • mặc cho: despite
 • diễn ra (vào): to take place (on), to occur
 • thắng (win) != thành công (success, prosperity, …)